درباره شرکت ما

مأموریت ما  

  • ارزش کذاشتن به مشتریان
  • رسیدگی به خواسته ها و تقاضای مشتریان
  • در نظر گرفتن کیفیت و استانداردهای جهان
  • اخد تصمیم های لازم برای بیشرفت و ثبات شرکت
  • انجام دادن فعالیت های سودآور به شرکت .
  • برگذار برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان
  • ایجاد فرصت های بهتربرای پیشرفت کارمندان
  • تشویق و ایجاد انگیزه برای بهتر کار نمودن به کارمندان
  • در نظر گرفتن حقوق کارمندان با در نظر داشت توانایی های ایشان.
  • برخورد اخلاقی و مسلکی با کارمندان و مشتریان

رنا سولر انرژی، ارائه دهنده انرژی سبز در افغانستان!